build a site

GRANTIAU 2019-20 Grants 
Ysgol Gynradd Kingsland


Grant Datblygu Disgyblion £17,250
  Grant Datblygu Disgyblion Blynyddoedd Cynnar £5,600
  GGA – Cyfnod Sylfaen £54,310@
  GGA (yr hen elfen GEY) £7,677
  GGA Llythrennedd a Rhifedd £326*
  Grant Dysgu Proffesiynol £5,255
  Grant Ychwanegol Disgyblion £500#
  Rhaglen Parneriaeth Ysgolion £2,500


  Pupil Development Grant £ 17,250
  Early Years Pupil Development Grant £ 5,600
  EIG - Foundation Phase £ 54,310 @
  GGA (the old SEG element) £ 7,677
  SGS Literacy and Numeracy £ 326 *
  Professional Learning Grant £ 5,255
  Additional Pupil Grant £ 500 #
  Schools Partnership Program £ 2,500


Dyraniad ysgol o’r Grant Gwella Addysg

GGA – Cyfnod Sylfaen £54,310@

GGA (yr hen elfen GEY) £7,677 7,677

GGA Llythrennedd a Rhifedd 326*

Rhaglen Parneriaeth Ysgolion £2,500

 2500

GGA - Cyfanswm

Cyfanswm Grantiau eraill

Defnydd gan yr ysgol o’r Grant Gwella Addysg:

Gweithio tuag at gymarebau Cyfnod Sylfaen – gweler defnydd o grant yma yn y gyllideb. 54,310@

Gwella ansawdd yr addysgu a’r dysgu – effaith ar:-

Blaenoriaeth 1 (Safonau’r Gymraeg), 2 (Safonau a disgyblion ADY a mynd i’r afael â rhwystrau dysgwyr at ddysgu a gwella cynhwysiant), 3 (Safonau ar draws yr ysgol wrth fireinio’r ddarpariaeth)

Yn benodol yn erbyn blaenoriaeth 3 –

Cynnal rhwydweithiau o fewn yr ysgol CS a CA2 er mwyn rhannu arfer dda – GP, LlTh – pob ½ tymor. £250 y tymor – hyn yn cynnwys adnoddau. £750 

• Gwella arweinyddiaeth lleoliadau addysgol –

• Mae hyn yn cynnwys mynychu hyfforddiant arweinwyr – Blaenoriaeth 3.

• Hyfforddiant a chostau llanw – 6 diwrnod yn ystod y flwyddyn £1080 1080

• Gwella’r ddarpariaeth ar gyfer dysgwyr ac ymgysylltiad dysgwyr

• Blaenoriaeth 3 180

• Gwella llythrennedd - mae hyn yn cynnwys gweithgarwch teulu - Blaenoriaeth 1 360

• Gwella rhifedd- mae hyn yn cynnwys gweithgarwch teulu -

• Blaenoriaeth 3 180

• Torri’r cysylltiad rhwng anfantais a chyrhaeddiad addysgol.

• Gweler GDD isod.

• Gweithlu proffesiynol rhagorol – codi safonau darllen drwy weithgarwch Ysgol i ysgol – Blaenoriaeth 1, Blaenoriaeth 3 x 2 llanw. 360

• Cwricwlwm deniadol (Blaenoriaeth 3 - 4 diwrnod llanw). 720

• Arweinwyr yn gweithio gyda’i gilydd mewn system hunan-wella – Gweithgarwch Ysgol i Ysgol – x 6 – Diwrnod pob ½ tymor. £1080 1080

• Gwariant ar adnoddau er mwyn cyfoethogi’r ddarpariaeth y medrau. 326* + 1653

• Cyfrannu at gostau datblygu agweddau cwricwlaidd yn unol a’r blaenoriaethau ac is flaenoriaethau. 2000

• Creu ystafell aml synhwyrol ar gyfer disgyblion ADY 500#

Cyfanswm Grant a ddyrannwyd 7,677 + 326*+ 500#

GRANT GGD 2019-20

Diben y grant

Diben y Grant Amddifadedd Disgyblion yw gwella canlyniadau i ddysgwyr sy’n gymwys i

gael prydau ysgol am ddim a Phlant sy’n Derbyn Gofal. Bwriedir iddo oresgyn y rhwystrau

ychwanegol sy’n atal dysgwyr o gefndiroedd difreintiedig rhag cyflawni eu potensial llawn.

Dyraniad ysgol o’r Grant Gwella Addysg – Grant Datblygu Disgyblion

 £

GGD 17,250

GGD Blynyddoedd Cynnar 5,600

GGD - Cyfanswm 22,850

Defnydd gan yr ysgol o’r Grant Amddifadedd Disgyblion:

HMS sy’n canolbwyntio ar gydnabod a lliniaru effaith tlodi ar gyrhaeddiad addysgol.

Datblygu systemau olrhain priodol er mwyn nodi anghenion penodol y grwpiau hyn o ddysgwyr a gwerthuso effaith ymyriadau ar eu cyfer. 22% o 740 = 162.80

Dylai pob ysgol sy’n cael y Grant Amddifadedd Ysgolion hefyd ystyried sut y gallant ddatblygu strategaethau ysgol gyfan ar gyfer y canlynol:

Asesu ar gyfer dysgu, Adborth o safon, Tiwtora gan gyfoediona Dysgu Cydweithredol, Dysgu cydweithredol

Blaenoriaeth 3 - Gwariant ar ddatblygu strategaethau ysgol gyfan. Dyraniad yn dod o penawd isod..

Dysgu cydweithredol

Mae dull dysgu cydweithredol (neu gydweithredol) yn cynnwys disgyblion yn gweithio gyda'i gilydd ar weithgareddau neu dasgau dysgu mewn grŵp sy'n ddigon bach i bawb gymryd rhan mewn tasg ar y cyd sydd wedi'i phenodi'n glir. Gall disgyblion yn y grŵp weithio ar dasgau ar wahân sy'n cyfrannu at ganlyniad cyffredinol cyffredin, neu'n gweithio gyda'i gilydd ar dasg a rennir.

Mae rhai dulliau dysgu cydweithredol yn rhoi timau neu grwpiau gallu cymysg i weithio mewn cystadleuaeth â'i gilydd er mwyn sbarduno cydweithredu mwy effeithiol. Mae yna ystod eang iawn o ymagweddau at ddysgu cydweithredol a chydweithredol sy'n cynnwys gwahanol fathau o drefniadaeth a thasgau. Gellir ystyried tiwtora cymheiriaid hefyd fel math o ddysgu cydweithredol, ond yn y Pecyn Cymorth caiff ei adolygu fel pwnc ar wahân.

 

Metawybyddiaeth

Mae agwedd yma yn cael sylw drwy dargedu grwpiau yn CA2. Dyraniad yn dod o penawd isod.

Sutton Trust Teaching and Learning Toolkit

Gweithgarwch Ar gyfartaledd effaith mewn misoedd ar gyrhaeddiad

Strategaethau Darllen - Reading comprehension strategies

https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/teaching-learning-toolkit/reading-comprehension-strategies/

Strategaethau darllen a deall

• Mae strategaethau darllen a deall yn canolbwyntio ar ddealltwriaeth y dysgwyr o destun ysgrifenedig. Addysgir disgyblion ystod o dechnegau sy'n eu galluogi i ddeall ystyr yr hyn y maent yn ei ddarllen. Gall y rhain gynnwys: casglu ystyr o'r cyd-destun; crynhoi neu nodi pwyntiau allweddol; defnyddio trefnwyr graffig neu semantig; datblygu strategaethau cwestiynu; a monitro eu dealltwriaeth eu hunain a nodi anawsterau eu hunain (gweler hefyd Metawybyddiaeth a hunanreoleiddio). +5 Hwn yn tynnu cyllid o’r isod.

Ymateb i ddysgwyr – Feedback

https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/teaching-learning-toolkit/feedback/

Hwn yn datblygu o waith 2018-19 gyda newid staff.

• Mae adborth yn wybodaeth a roddir i'r dysgwr neu'r athro / athrawes am berfformiad y dysgwr mewn perthynas â nodau neu ganlyniadau dysgu. Dylai anelu tuag at (a gallu cynhyrchu) gwelliant yn nysgu myfyrwyr. Mae adborth yn ailgyfeirio neu'n ailffocysu naill ai gweithredoedd yr athro neu'r dysgwr i gyrraedd nod, trwy alinio ymdrech a gweithgaredd â chanlyniad. Gall ymwneud ag allbwn y gweithgaredd, proses y gweithgaredd, rheolaeth y myfyriwr ar ei ddysgu neu ei hunanreoleiddio, neu hwy fel unigolion (sy'n tueddu i fod y lleiaf effeithiol). Gall yr adborth hwn fod ar lafar neu'n ysgrifenedig, neu gellir ei roi trwy brofion neu drwy dechnoleg ddigidol. Gall ddod oddi wrth athro neu rywun sy'n cymryd rôl addysgu, neu gan gyfoedion (gweler tiwtora cymheiriaid). +8 250

Arweiniad un i un

 

Ymyrraeth un i un – one to one tuition

https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/teaching-learning-toolkit/one-to-one-tuition/

Costau gweinyddu wedi ei gynnwys yma.

• Mae hyfforddiant un i un yn cynnwys athro, cynorthwyydd dysgu neu oedolyn arall yn rhoi cefnogaeth unigol ddwys i ddisgybl. Gall ddigwydd y tu allan i wersi arferol fel addysgu ychwanegol - er enghraifft fel rhan o Ymestyn amser ysgol neu ysgol Haf - neu yn lle gwersi eraill.

• Targedir unigolion ar draws yr ysgol o bl2 at bl6 +5 14,430 (Cymh)

2700

(ath.)

Tiwtora Cyfoedion - Peer tutoring

https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/teaching-learning-toolkit/peer-tutoring/

Costau gweinyddu ar ddechrau ac ar ddiwedd y prosiect.

• Mae tiwtora cymheiriaid yn cynnwys ystod o ddulliau lle mae dysgwyr yn gweithio mewn parau neu grwpiau bach i ddarparu cefnogaeth addysgu benodol i'w gilydd, fel:

o tiwtora traws-oed, lle mae dysgwr hŷn yn cymryd y rôl diwtora ac yn cael ei baru â thiwtor neu diwtoriaid iau;

o dysgu gyda chymorth cymheiriaid, sy'n ddull strwythuredig ar gyfer mathemateg a darllen gyda sesiynau 25-35 munud ddwy neu dair gwaith yr wythnos; a

o tiwtora cyfoedion cilyddol, lle mae dysgwyr yn newid rhwng rôl y tiwtor a'r tiwtor. +5 250

Collaborative learning

https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/teaching-learning-toolkit/collaborative-learning/

• Mae dull dysgu cydweithredol (neu gydweithredol) yn cynnwys disgyblion yn gweithio gyda'i gilydd ar weithgareddau neu dasgau dysgu mewn grŵp sy'n ddigon bach i bawb gymryd rhan mewn tasg ar y cyd sydd wedi'i phenodi'n glir. Gall disgyblion yn y grŵp weithio ar dasgau ar wahân sy'n cyfrannu at ganlyniad cyffredinol cyffredin, neu'n gweithio gyda'i gilydd ar dasg a rennir. +5 250

  18,042

Blynyddoedd Cynnar 5,600

Stratagaethau a dulliau cyfathrebu

 https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/early-years-toolkit/communication-and-language-approaches/

• Mae dulliau cyfathrebu ac iaith yn pwysleisio pwysigrwydd iaith lafar a rhyngweithio geiriol i blant ifanc. Maent yn seiliedig ar y syniad bod datblygiad iaith plant yn elwa o ddulliau sy'n cefnogi cyfathrebu'n benodol trwy siarad, mynegiant geiriol, modelu iaith a rhesymu. Ymhlith y dulliau cyfathrebu ac iaith a ddefnyddir yn y blynyddoedd cynnar mae darllen yn uchel i blant a thrafod llyfrau, ymestyn geirfa lafar plant yn benodol trwy eu cyflwyno i eiriau newydd yn eu cyd-destun, a thynnu sylw at lythrennau a synau. Maent hefyd yn cynnwys dulliau sydd wedi’u hanelu’n fwy uniongyrchol at ddatblygu meddwl a dealltwriaeth trwy iaith, megis ‘meddwl ar y cyd parhaus’ neu ‘ryngweithio dan arweiniad’. Mae dulliau fel arfer yn cynnwys gweithiwr proffesiynol blynyddoedd cynnar, athro meithrin neu gynorthwyydd dysgu, sydd wedi'i hyfforddi yn y dull hwn, gan weithio gyda grŵp bach o blant neu'n unigol i ddatblygu sgiliau iaith lafar. +6 750 (cyfoethogi’r ddarpariaeth bresennol)

820

Technoleg Ddigidol

https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/early-years-toolkit/digital-technology/

• Mae dulliau technoleg ddigidol yn defnyddio technolegau cyfrifiadurol neu ddigidol i gefnogi datblygiad a dysgu plant mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar. Mae hyn yn cynnwys dulliau lle:

o mae plant yn defnyddio technoleg yn annibynnol, naill ai fel rhan o'u profiadau a gynlluniwyd neu fel rhan o weithgareddau addysgu fel gemau hyfforddi;

o mae technoleg, fel byrddau gwyn rhyngweithiol neu gamerâu digidol, yn cael ei defnyddio gan weithwyr proffesiynol y blynyddoedd cynnar i gefnogi eu rhyngweithio â phlant; a

o defnyddir technoleg i gefnogi datblygiad proffesiynol ymarferwyr blynyddoedd cynnar. +4 1200

Dysgu seiliedig ar chwarae

https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/early-years-toolkit/play-based-learning/

• Gellir diffinio chwarae'n fras fel gweithgaredd pleserus sy'n cael ei ddilyn er pleser neu er ei fwyn ei hun. Gellir ei gyferbynnu â gweithgareddau sydd â chanlyniadau dysgu, neu gemau sydd wedi'u diffinio'n benodol, sy'n debygol o fod â rheolau cliriach neu elfen gystadleuol. Gall gweithgareddau sy'n seiliedig ar chwarae fod yn unig neu'n gymdeithasol, ac yn cynnwys cyfuniad o elfennau gwybyddol a chorfforol. Gall gweithgareddau gael eu tywys gan oedolion, er enghraifft trwy'r awgrym o senario ar gyfer chwarae esgus. Mewn achosion eraill, bydd gweithgareddau'n cael eu cychwyn gan blant yn bennaf (“chwarae rhydd”), gyda chynnwys oedolion yn canolbwyntio ar ddarparu propiau, neu ddylunio a rheoli'r amgylchedd dysgu. +5 1,700

Hyfforddiant – penodol dan EDUCARE. 1,130

GGD Blynyddoedd Cynnar 5,600

Cyfanswm Grant a ddyrannwyd 22,850